AKTUÁLNE OZNAMY  

 

Milí rodičia, 

 

prevádzka materskej školy sa obnoví od 01.06.2020. 

 

Prijaté boli deti, ktorých rodičia prejavili záujem o umiestnenie dieťaťa od 01.06. a splnili kritéria prijatia uvedené v usmernení lavného hygienika Slovenskej republiky k prevádzke zariadení pre deti podľa § 24 zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Usmernenie bolo vydané pod č. SOPZŠČ/4317/94824/2020 zo dňa 22.05.2020 s cieľom poskytnúť usmernenie pre obnovenie prevádzky zariadení pre deti v zmysle Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva pri ohrození verejného zdravia č. OLP/4204/2020 zo dňa 22.05.2020, v ktorom sa uvádza:

- Do zariadenia budú prednostne prijímané deti rodičov, ktorí pracujú a pracovali po celý čas trvania mimoriadnej situácie vyhlásenej na území SR od 11.03.2020 a núdzového stavu v prvej línií najmä zdravotníci, zamestnanci v sociálnych službách, vojaci, policajti, hasiči, predavači, vodiči.

- Zariadenie môže podľa rozlohy priestorov, v záujme zachovania bezpečnej vzdialenosti detí dočasne obmedziť dochádzku deťom, ktorých rodičia sú na rodičovskej dovolenke, poskytujú súčasne starostlivosť dieťaťu s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom, alebo sú dlhodobo nezamestnaní.

 
Ďakujeme za pochopenie.

 

Milí rodičia, 

ministerstvo zverejnilo na svojom webovom sídle 

dokumenty k Organizácii a podmienkam výchovy a vzdelávania v materských a základných školách do konca školského roka 2019/2020 . 

 Na základe týchto podmienok sa prosím vyjadrite, či máte záujem od 01. 06. 2020 umiestniť svoje dieťa v materskej škole. Ak by sa prevádzka materskej školy obnovila, bude na základe rozhodnutia zriaďovateľa prevádzka od 7,00 do 15,30 hod. Taktiež sa bude pri prijímaní detí postupovať podľa kritérií prijatia, ktoré stanovilo ministerstvo. Vaše rozhodnutie zasielajte na e-mail: slniecko.jacovce@gmail.com  alebo sms na tel. číslo 0910 599 393. Uveďte meno a priezvisko dieťaťa, záujem o poldenný alebo celodenný pobyt. Pri poldennom pobyte či máte záujem aj o obed. Prosím o vyjadrenie aj v prípade ak nemáte záujem o umiestnenie dieťaťa v materskej škole. Vyjadriť sa môžete najneskôr do 21.05.2020 do 20,00 hod.  

Ďakujem   

  

Zápis detí do materskej školy 

na školský rok 2020/2021 sa uskutoční 

od 30.04.2020 do 31.05.2020. 

 

Bližšie informácie sú uvedené v prílohách.

 

Informácie k zápisu.docx (15767)

 

Žiadosť o prijatie do MŠ 2020-2021.doc (56320)