PREDSTAVENIE ŠKOLY

 

     

Charakteristika zariadenia:


Naša materská škola je zariadenie s celodennou výchovou a vzdelávaním s poskytovaním predprimárneho vzdelávania deťom od 3 – 6 rokov. Materská škola je troj triedna, a spolu so Základnou školou tvoríme právny subjekt.

Materská škola je v prevádzke v pracovných dňoch od 6,15 do 16,15

Materská škola pomáha rodine v jej starostlivosti o dieťa. Našou každodennou snahou je, aby sme vytvorili a vytvárali podmienky pre úspešné vzdelávanie a citovú výchovu detí.

 Z toho sa odvíjajú aj priority školy vo výchovnej a vzdelávacej oblasti: rozvíjať individuálne vlohy, schopnosti a možnosti dieťaťa rešpektujúc jeho individuálne osobitosti, podporovať záujem dieťaťa o svet a jeho dianie, podnecovať zvedavosť a kreativitu. Predpokladom je preto dobrá spolupráca medzi učiteľom, dieťaťom a rodičom. Práve vďaka tomu sa v našej škole vyprofiloval kolektív cieľavedome, systematicky a tvorivo pracujúcich pedagógov. Dôraz kladieme aj na podnetnosť prostredia, tomu prispôsobujeme výber hračiek i učebných pomôcok. Pravidelne ich dopĺňať sa nám darí vďaka rodičom a sponzorom. V triedach sú zriadené centrá aktivít, ktoré stimulujú hru detí, ako aj výučbový proces.

Našou pýchou a pozitívom pre naše deti je veľká záhrada, ktorá je nielen miestom pre hru a zábavu, ale aj miestom pre prezentácie detí, kultúrne podujatia a tvorivé aktivity kolektívu detí, zamestnancov materskej školy a rodičov.  

Školský dvor s trávnatým porastom, listnatými a ihličnatými stromami a okrasnými kríkmi tvorí krásne zákutia pre účely výučbových, pohybových, športových a relaxačných aktivít.

Je vybavený dvomi pieskoviskami, kĺzačkou a drevenou zostavou detského záhradného náradia, dreveným vláčikom, veľkou loďou, domčekom a altánkom.

Spevnené plochy slúžia na realizáciu športových aktivít.

Plánujeme vybudovať zákutia na učenie vonku, ktoré budú vybavené časťou na sedenie s tabuľami, a časťou na zážitkové učenie s potrebnými stanovišťami.

Vhodným doplnením budú prvky rozvíjajúce vedomosti o správaní sa v doprave- dopravné značky, prechod pre chodcov, semafor a detské dopravné prostriedky.

Priebežne dopĺňame telocvičňu vhodným náradím a náčiním, ktoré podporujú u detí pohybovú aktivitu. Jedná sa o fit lopty, detské „fitnes“, žinenky, chodníky zdravia.

Pedagogický kolektív i deti materskej školy majú k dispozícií kvalitnú a priebežne aktualizovanú detskú i odbornú učiteľskú knižnicu.

Po zavedení internetového pripojenia, zakúpenia informačnej, výpočtovej techniky a kopírovacej techniky majú všetky pedagogické zamestnankyne materskej školy možnosť využívať tieto technológie na prípravu, či profesijný rast.

Technické vybavenie materskej školy sa zlepšilo vďaka financovaniu predškolákov, aj prostredníctvom projektov, do ktorých sme sa zapojili. Získali sme  kvalitné interaktívne tabule s výučbovými softvérmi a digitálne hračky Bee-Bot včielok .

Na základe týchto skutočností môže materská škola pri plnení Školského vzdelávacieho programu napredovať v modernom štýle výučby.

V spolupráci so ZUŠ Dezidera Kardoša v Topoľčanoch poskytujeme deťom možnosť rozvíjať svoju tvorivosť vo výtvarnom a hudobnom krúžku.

Výchovu a vzdelávanie detí materskej školy zabezpečuje 6 pedagogických zamestnancov a prevádzku zabezpečujú 2 prevádzkové zamestnankyne, vedúca školskej jedálne, 1 kuchárka s pomocníčkou.