ŠKOLSKÝ PORIADOK

 

    

Školský poriadok obsahuje:

 

 1. Všeobecné ustanovenie

 

 1. Článok 1 Prijímanie na predprimárne vzdelávanie,

                              predprimárne vzdelanie

 

         Článok 2 Práva a povinnosti detí, ich zákonných zástupcov

                              v materskej škole, pravidlá vzájomných vzťahov

                              s pedagogickými zamestnancami a ďalšími

                              zamestnancami školy

                                                 

         Článok 3 Prevádzka a vnútorný režim materskej školy

 

         Článok 4 Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany        

                          zdravia detí a ich ochrany pred sociálno-   

                          patologickými javmi, diskrimináciou, alebo

                          násilím

 

         Článok 5 Podmienky zaobchádzania s majetkom materskej

                          Školy

 

 1. Záverečné ustanovenia

 

 

Časť I.

Všeobecné ustanovenia

 

Školský poriadok materskej školy vydáva riaditeľka Základnej školy s materskou školou, Školská 5 v Jacovciach v spolupráci so zástupkyňou pre materskú školu v zmysle § 153 zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „školský zákon“).

 

 

Časť II

 

Článok 1

Prijímanie na predprimárne vzdelávanie, predprimárne vzdelanie

 

Na predprimárne vzdelávanie v materskej škole sa spravidla prijíma dieťa od 3 do 6 rokov jeho veku, výnimočne, ak je voľná kapacita, možno prijať dieťa od dvoch rokov veku. Na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijíma dieťa, ktoré dovŕšilo piaty rok veku, dieťa, s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky a dieťa s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky

 

Do materskej školy sa prijímajú deti na základe písomnej žiadosti rodiča/zákonného zástupcu/. 

 

O prijatí dieťaťa do materskej školy rozhoduje riaditeľka školy podľa § 5 ods.13 písm.a) zákona č.596/2003 Z.z o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

Pri prijímaní detí do materskej školy sa postupuje v zmysle § 3 vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č.306/2008 Z.z. o materskej škole

 

Do materskej školy sa prijímajú deti na základe žiadosti zákonného zástupcu, môžu sa prijímať aj deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, vo veku spravidla od troch do šiestich rokov veku dieťaťa, deti s odloženou školskou dochádzkou a s dodatočne odloženou školskou dochádzkou. Deti po dovŕšení dvoch rokov veku môžu byť prijaté, ak sú vytvorené vhodné materiálne, personálne a iné potrebné podmienky.

 

Miesto a čas podávania žiadostí pre školský rok zverejní po dohode so zriaďovateľom na budovu materskej školy a inom dostupnom mieste v termíne v súlade s platnou legislatívou. Spolu s miestom a termínom zverejní aj podmienky prijatia detí do materskej školy.

Žiadosť si zákonný zástupca prevezme v materskej škole a predloží zástupkyni MŠ spolu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast. Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, predloží okrem žiadosti aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie. Dieťa nemusí chodiť do MŠ v mieste bydliska, zákonný zástupca ho môže zapísať do MŠ, ktorú si vyberie.

 

Písomné rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa do MŠ k začiatku školského roka vydá riaditeľka ZŠ s MŠ. 

 

Rozhodnutie o odklade povinnej školskej dochádzky dieťaťa predloží zákonný zástupca riaditeľke ZŠ s MŠ. 

Písomné rozhodnutie o prijatí dieťaťa počas školského roka vydá riaditeľka do 30 dní odo dňa podania žiadosti. V rozhodnutí o prijatí dieťaťa  môže riaditeľka určiť adaptačný alebo diagnostický pobyt dieťaťa, ktorý nesmie byť dlhší ako tri mesiace. V prípade zníženej adaptačnej schopnosti dieťaťa a v záujme zdravého vývinu môže riaditeľka po prerokovaní so zákonným zástupcom rozhodnúť o prerušení dochádzky na dohodnutý čas, alebo o ukončení tejto dochádzky, a to na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu.

 

Z dôvodu neuhradenia príspevkov v zmysle Všeobecného záväzného nariadenia OÚ Jacovce o určení príspevkov od zákonných zástupcov detí na čiastočnú úhradu výdavkov v MŠ a ŠJ môže riaditeľka po predchádzajúcom upozornení zákonných zástupcov rozhodnúť o ukončení dochádzky dieťaťa do MŠ

 

Predprimárne vzdelanie získa dieťa absolvovaním posledného ročníka vzdelávacieho odboru vzdelávanie v materskej škole. Dokladom o získanom stupni vzdelania je osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania, vydané na tlačive schválenom ministerstvom školstva.

 

Článok 2

 

Práva a povinnosti detí a ich zákonných zástupcov v materskej škole, pravidlá vzájomných vzťahov s pedagogickými zamestnancami a ďalšími zamestnancami školy

 

Dieťa má právo na:

 • bezplatné vzdelanie v materskej škole rok pred plnením povinnej školskej dochádzky
 • vzdelanie v štátnom jazyku
 • individuálny prístup rešpektujúci jeho schopnosti a možnosti a zdravotný stav
 • úctu k jeho vierovyznaniu, svetonázoru, národnostnej a etnickej príslušnosti
 • poskytovanie poradenstva a služieb spojených s výchovou a vzdelávaním
 • výchovu a vzdelávanie v bezpečnom a hygienicky vyhovujúcom prostredí
 • organizáciu výchovy a vzdelávania primeranú jeho veku, schopnostiam, záujmom, zdravotnému stavu a v súlade so zásadami psychohygieny
 • úctu k svojej osobe a na zabezpečenie ochrany proti fyzickému, psychickému a sexuálnemu násiliu
 • právo na informácie týkajúce sa jeho osoby a jeho výchovno-vzdelávacích výsledkov

 

Dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami má právo na výchovu s využitím špecifických foriem a metód, ktoré zodpovedajú jeho potrebám

 

Deťom cudzincov s povoleným pobytom na území SR a deťom žiadateľov o udelenie azylu a Slovákov žijúcich v zahraničí sa poskytujú rovnaké podmienky ako občanom SR

 

Dieťa je povinné:

 • neobmedzovať svojim konaním práva ostatných osôb zúčastňujúcich sa na výchove a vzdelávaní
 • dodržiavať školská poriadok materskej školy
 • chrániť pred poškodením majetok materskej školy a majetok, ktorý využíva na výchovu a vzdelávanie
 • pravidelne sa zúčastňovať na výchove a vzdelávaní
 • konať tak, aby neohrozoval svoje zdravie a bezpečnosť, ako aj zdravie a bezpečnosť ostatných
 • ctiť si ľudskú dôstojnosť svojich spolužiakov a zamestnancov materskej školy
 • rešpektovať pokyny zamestnancov, ktoré sú v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi školy a dobrými mravmi

 

Zákonný zástupca dieťaťa má právo:

 • žiadať, aby v rámci výchovy a vzdelávania v materskej škole poskytovali deťom informácie a vedomosti vecne a mnohostranne v súlade s princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania podľa školského zákona
 • oboznámiť sa so vzdelávacím programom materskej školy a školským poriadkom
 • byť informovaný o výchovno-vzdelávacích výsledkoch svojho dieťaťa
 • na poskytnutie poradenských služieb vo výchove a vzdelávaní svojho dieťaťa
 • zúčastňovať sa na výchove a vzdelávaní po predchádzajúcom súhlase riaditeľky školy
 • vyjadrovať sa k vzdelávaciemu programu materskej školy prostredníctvom orgánov školskej samosprávy

 

Zákonný zástupca dieťaťa je povinný:

 • dodržiavať podmienky výchovno-vzdelávacej činnosti svojho dieťaťa určené školským poriadkom
 • dbať na sociálne a kultúrne zázemie dieťaťa a rešpektovať jeho špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby
 • informovať materskú školu o zmene zdravotnej spôsobilosti jeho dieťaťa, jeho zdravotných problémoch alebo iných závažných skutočnostiach, ktoré by mohli mať vplyv na priebeh výchovy a vzdelávania
 • ak je neprítomnosť dieťaťa dlhšia ako 30 po sebe nasledujúcich dní, je povinný oznámiť dôvod neprítomnosti písomne a pri opätovnom nástupe predložiť vyhlásenie o bezinfekčnosti prostredia
 • pravidelne uhrádzať príspevky v zmysle všeobecne záväzného nariadenia o určení príspevkov na čiastočnú úhradu výdavkov v materských školách

 

Príspevok za dieťa sa neuhrádza

 • ktoré má 1 rok pred plnením povinnej školskej dochádzky
 • ak zákonný zástupca predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov v hmotnej núdzi
 • ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu
 • ktoré má prerušenú dochádzku do MŠ na viac ako 30 po sebe nasledujúcich dní z dôvodu choroby či rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom
 • ak zákonný zástupca uhradí príspevok a nastanú podmienky, úhrada sa započíta na druhý mesiac

 

Príspevok na stravovanie uhrádza vopred do 25.dňa v predchádzajúcom mesiaci za celý mesiac poštovou poukážkou. Pokiaľ vznikne preplatok z dôvodu neprítomnosti dieťaťa, suma sa presúva do nasledujúceho mesiaca.

 

 

Článok 3

Prevádzka a vnútorný režim materskej školy

 

 • materská škola je v prevádzke od 6,15 hod. do 16,15 hod
 • konzultačné hodiny sú denne od 10,30 hod. do 12,00 hod., prípadne podľa dohody
 • úradné hodiny u vedúcej školskej jedálne sú denne v čase od 7,00 hod. do 8,00 hod.

 

Organizácia tried a vekové zloženie detí

 • 1.oddelenie 3 - 4 ročných detí sa nachádza na prízemí
 • 2.oddelenie 4 - 5 ročných detí sa nachádza na poschodí
 • 3.oddelenie 5 - 6 ročných detí sa nachádza na poschodí
 • rodič je povinný priviesť a odovzdať dieťa do triedy

 

Denný poriadok

Usporiadanie denných činností, pravidelne sa opakujúcich v konkrétnej triede je spracované vo forme denného poriadku

Denný poriadok je zverejnený pre zákonných zástupcov na nástenke v šatni

 

Preberanie detí

Dieťa od zákonného zástupcu preberá učiteľka, ktorá zaň zodpovedá od jeho prevzatia až po jeho odovzdanie učiteľke, ktorá ju strieda v práci, zákonnému zástupcovi, alebo inej splnomocnenej osobe. Na prevzatie svojho dieťaťa z MŠ môže zákonný zástupca písomne splnomocniť aj svoje maloleté dieťa, nie však mladšie ako 10 rokov, alebo inú osobu, ktorá po prevzatí za dieťa zodpovedá. Učiteľka môže odmietnuť prevzatie dieťaťa, ak zistí, že jeho zdravotný stav nie je vhodný na prijatie do MŠ.

Pri odovzdávaní a preberaní dieťaťa platí povinnosť používania návlekov na obuv

Všetky osoby, ktoré rodič splnomocní na preberanie dieťaťa z MŠ musia byť uvedené v splnomocnení, ktoré platí vždy v príslušnom školskom roku

 

Organizácia v šatni

Do šatne majú prístup zákonní zástupcovia a splnomocnené osoby od 6,15 do 8,30 hod. a od 14.30 do 16,15 hod. Pri prezliekaní a odkladaní vecí do skrinky vedú deti k samostatnosti a poriadkumilovnosti v spolupráci s učiteľkou.

Odporúča sa priniesť dieťaťu pohodlné oblečenie na prezlečenie do triedy, na prezutie uzavretú obuv

Za hygienu skriniek a uzamknutie vchodu zodpovedá určená prevádzková pracovníčka

 

Organizácia v umyvárni

 • každé dieťa má vlastný hrebeň, uterák, zubnú kefku a pohár.
 • za pravidelnú výmenu uterákov, čistenie hrebeňov a suchú podlahu zodpovedá určená prevádzková pracovníčka.
 • deti sa v umyvárni zdržujú za prítomnosti učiteľky, ktorá ich učí základným hygienickým návykom a sebaobsluhe
 • za celkovú organizáciu pobytu detí v umyvárni, uzatvorenie vody, spláchnutie WC a dodržiavanie predpisov zodpovedá učiteľka a prevádzková zamestnankyňa

 

Organizácia pri jedle

 • za kvalitu a predpísané množstvo stravy, hygienu, pitný režim v jedálni zodpovedá vedúca školskej jedálne
 • za organizáciu a výchovno-vzdelávaciu činnosť pri jedle zodpovedá učiteľka
 • vedie deti k osvojeniu si základných návykov kultúrneho stolovania, uplatňuje individuálny prístup
 • počas jedla nenásilne deti usmerňuje, podľa želania rodičov deti prikrmuje
 • nenúti ich jesť
 • deti 2-4 ročné používajú pri jedle lyžicu, deti 5-6 ročné príbor
 • ak dieťa musí zo zdravotných dôvodov vylúčené zo stravy určité potraviny, zákonný zástupca je povinný podať vedúcej školskej jedálne žiadosť o výnimku v stravovaní dieťaťa, k žiadosti prikladá doklad od lekára, kde sú uvedené vylúčené potraviny

 

Časový harmonogram podávania jedla

 • desiata   od   9,00 hod.
 • obed      od  12,00 hod.
 • olovrant od   15,00 hod.

 

Neprítomnosť dieťaťa a odhlásenie zo stravy oznámi zákonný zástupca 24 hodín vopred, alebo do 7,30 hod. príslušného dňa v zošite na to určenom v šatni, prípadne u vedúcej školskej jedálne.

Ak sa tak nestane, uhrádza zákonný zástupca plnú stravnú jednotku

 

Pobyt detí vonku

 • pobyt vonku obsahuje pohybové a edukačné aktivity v rámci školského dvora, alebo vychádzky, či pobytu v prírode
 • uskutočňuje sa v každom počasí okrem nepriaznivých klimatických podmienok, ako je silný nárazový vietor, silný mráz a dážď
 • v jarných a letných mesiacoch sa pobyt vonku upravuje vzhľadom na intenzitu slnečného žiarenia a zaraďuje sa 2x denne- v dopoludňajších aj odpoludňajších hodinách
 • pobyt vonku učiteľka premyslí a naplánuje tak, aby bol pre deti zaujímavý a príťažlivý, rozdelí ho na vzdelávaciu a rekreačnú časť
 •  učiteľka dodržiava požiadavky bezpečnosti a ich ochrany zdravia v zmysle všeobecne záväzných predpisov a pokynov

 

Odpočinok

 • počas odpočinku dbá učiteľka v spolupráci s rodičmi na  primerané oblečenie
 • zabezpečí správne vetranie, ktoré neohrozí zdravie detí
 • od odpočívajúcich detí neodchádza, individuálne pristupuje k deťom, ktoré nepociťujú potrebu spánku
 • odpočinok sa realizuje  v závislosti od potrieb detí s minimálnou dĺžkou trvania 30 min.
 • 5-6 ročným deťom sa dĺžka spánku skracuje, zvyšný čas sa venuje hrám a edukačným aktivitám

 

Organizácia krúžkovej činnosti

 • krúžková činnosť prebieha v MŠ v odpoludňajších hodinách
 • realizuje sa pod vedením odborných pedagógov, ktorí sú spôsobilí vykonávať záujmové aktivity s deťmi
 • za obsah a kvalitu sú zodpovedné pedagogické zamestnankyne a kvalifikovaní lektori
 • krúžková činnosť sa organizuje na základe súhlasu zákonného zástupcu a záujmu dieťaťa
 • tanečný a výtvarný krúžok  vedú odborní pedagógovia z ĽŠU v Topoľčanoch, s ktorými úspešne spolupracujeme 3 roky s dobrými výsledkami
 • krúžková činnosť je spoplatnená

 

Organizácia ostatných aktivít

 • výlet, alebo exkurzia sa organizuje na základe akcií školy, prípadne ponuky a na základe informovaného súhlasu zákonného zástupcu, najviac na jeden deň s prihliadnutím na bezpečné, hygienické a fyziologické potreby so zabezpečením teplého obeda
 • poverený pedagogický zamestnanec organizačne zabezpečí prípravu a priebeh aktivít vrátane poučenia zúčastnených osôb o bezpečnosti a ochrane zdravia
 • zástupkyňa písomne oznámi riaditeľke a zriaďovateľovi organizovanie podujatia

 

Článok 4

 

Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany detí a ich ochrany pred sociálno-patologickými javmi, diskrimináciou, alebo násilím

 

Materská škola je pri výchove a vzdelávaní a činnostiach súvisiacich s výchovou a vzdelávaním  povinná:

 • prihliadať na základné fyziologické potreby detí
 • vytvárať podmienky na zdravý vývin detí a na predchádzanie sociálno-patologických javov
 • poskytnúť nevyhnutné informácie na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia detí
 • viesť evidenciu školských úrazov, ku ktorým došlo počas výchovno-vzdelávacej činnosti a pri činnosti organizovaných školou
 • pri úraze zabezpečí učiteľka prvú pomoc a lekárske ošetrenie v prípade potreby
 • o úraze a uskutočnených opatreniach bezodkladne informuje zákonnáho zástupcu dieťaťa

 

Podľa § 24 ods.6 zákona č.335/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia môže byť v MŠ umiestnené dieťa, ktoré:

 • je spôsobilé na pobyt v kolektíve
 • neprejavuje príznaky prenosného ochorenia
 • nemá nariadené karanténne opatrenia

 

Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti vydá lekár pre deti a dorast, ktorý predloží zákonný zástupca pred prvým nástupom do MŠ

Pred prvým vstupom dieťaťa do MŠ, ako aj po neprítomnosti dlhšej ako 5 dní predkladá zákonný zástupca „Vyhlásenie“ na predtlačených tlačivách

Ak dieťa počas dňa ochorie, učiteľka zabezpečí jeho izoláciu od ostatných detí a informuje zákonného zástupcu, resp. splnomocnenú osobu

Na vychádzke nemôže mať pedagogický zamestnanec viac ako 21 detí od 4 do 5 rokov, alebo 22 detí starších ako 5 rokov, pri deťoch 2 až 4 ročných musia byť dvaja pedagogickí zamestnanci.

Pri vyššom počte detí, alebo činnostiach vyžadujúcich zvýšený dozor musí byť zabezpečený ďalší zamestnanec

Za bezpečnosť detí počas krúžkovej činnosti zodpovedá učiteľ. Ak krúžkovú činnosť vykonáva so súhlasom zákonných zástupcov lektor, za bezpečnosť zodpovedá lektor

Pri výletoch a exkurziách treba dozor 2 pedagogických zamestnancov

Elektrické spotrebiče, vypínače, zásuvky a a elektrické vedenie musí byť zabezpečené proti možnosti použitia deťmi

 

Článok 5

Podmienky zaobchádzania s majetkom materskej školy

 

 • pri každom svojvoľnom poškodení, alebo zničení majetku MŠ sa bude požadovať úhrada od zástupcu dieťaťa, ktoré poškodenie spôsobilo
 • vchody do MŠ sú zabezpečené zámkami, okná na prízemí mrežami
 • kľúče od zariadenia má zástupkyňa pre MŠ a upratovačky, ktoré budovu odomykajú a zamykajú
 • pohyb cudzích osôb bez sprievodu zamestnanca MŠ je zakázaný!
 • po skončení prevádzky upratovačka, ktorá končí, je povinná skontrolovať uzatvorenie okien
 • jednotliví zamestnanci zodpovedajú za inventár a povinnosti súvisiace s ochranou majetku si plnia v zmysle popisu práce
 • osobné veci si zamestnanci MŠ odkladajú na určené uzamykateľné miesto
 • po skončení prevádzky MŠ všetky priestory skontroluje a uzamkne upratovačka, ktorá končí smenu 

 

 

 

 

Časť III.

Záverečné ustanovenie

 

Školský poriadok materskej školy je spracovaný v súlade so:

 • zákonom 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých predpisov
 • vyhláškou 306 MŠ SR z 23.júla 2008 o materskej škole
 • zákonom 355/2007 Z.z. o ochrane a podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • zákonom č.596/2006 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve
 • všeobecne záväzným nariadením obce Jacovce o určení príspevkov od zákonných zástupcov detí na čiastočnú úhradu výdavkov v MŠ a školských jedálňach
 • pracovným poriadkom pre pedagogických a ostatných zamestnancov škôl a školských zariadení v ZŠ s MŠ Jacovce